Metsakasvatus


Metsakasvatus on eesmärgist lähtuv ja süsteemne metsamajandusvõtete rakendamine metsa väärtuse tõstmiseks. Eskolar OÜ on endale võtnud kohustuse kõikide tööde tegemisel kasutada võimalikult keskkonnasäästlikke ja effektiivseid kasvatusvõtteid ja tehnoloogiaid. Näiteks oleme pakkunud juba viimased 4a. hiljaks jäänud valgustusraiete eest tasaarveldamist osaliselt või täielikult ülestöötatavates raidmetes. Tänu sellele jääb Eskolar OÜ valgustusraiete hinnakiri igale metsaomanikule jõukohastesse piiridesse. Meie töötajad ja tööjuhid omavad kogemusi kõikide metsakasvatuslike tööde ning võtete rakendamisel.

Metsauuendus


Järjepideva metsamajandamise tagamiseks tuleb hoolitseda kõikide lageraielankide uuenemise eest. Metsauuendustööd planeeritakse nii, et uues metsapõlvkonnas kasvaks lühima ajaga optimaalsete kuludega kasvukohale parima peapuuliigiga puistu. Hangime metsataimed, mineraliseerime maapinna, istutame ja vajadusel abistame looduslikku uuendust. Suurim mõju puistu kujundamiseks tehtavatest töödest on metsauuenduse ulukitõrjest ja õigel ajal tehtud õiget tüüpi hooldustöödel.

Ulukiaiad


Meie meeskond on rajanud aja jooksul ulukiaedu suurematele erametsaomanikele, põllumajandus ettevõtetele, teadustööde- ja teeehituse erinevate projektide raames.
VÕTA ÜHENDUST